Antifreeze ECONOMY LINE, green, 5 kg

Product composition

Etilengliukolis, metil-1H-benzotriazolas, natrio 2-etilheksanoatas
Skirtas visų tipų, tame tarpe ir aliumininių, vidaus degimo variklių aušinimo sistemų apsaugai nuo užšalimo ir korozijos
Kenksminga prarijus. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalint
Document