Kerosene, 1 l

Naudojamas kaip kuras žibalinėms lempoms, primusams, bei kitiems buitiniams prietaisams.
R10 Degus.
R38 Dirginantis odą.
R51/R53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius.
S2 Saugoti nuo vaikų.
S23 Neįkvėpti dujų.
S24 Vengti patekimo ant odos.
S43 Gaisrui gesinti naudoti putas, sausus miltelius ir anglies dioksidą. Nenaudoti vandens.
S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
S61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Document