Cleaner META, disinfecting, 5 l

Product composition

Veiklioji medžiaga benzil-C12-C16- alkildimetilchloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 12,5 %. Sudėtyje yra natrio karbonato, CAS Nr. 479-19-8, EB Nr. 207-838-8 <5,0 %, dinatrio metasilikato, CAS Nr. 6834-92-0, EB Nr. 229-912-9 <5,0 %, kokosų dietanolamido, CAS Nr. 68603-42-9, Eb Nr. 271-657-0 <5,0%, kokamidopropilbetaino, CAS Nr. 61789-40-0, <5,0%, kokoalkilamino etoksilato, CAS Nr. 61791-10-4, C9-C11 alkoholių etoksilato ir alkilglikolio mišinio, <5,0 %.
Tik profesionaliems vartotojams. Valyti ir dezinfekuoti įrengimus ir paviršius visuomeninės paskirties įstaigose, grožio salonuose, vaikų ugdymo įstaigose ir pensionatuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.
Jei abejojate, kad biocidas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandykite ant nedidelio ploto.
Labai toksiška vandens organizmams. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (odos) apsaugos priemones. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis.
1. Paviršiams valyti ir dezinfekuoti, priklausomai nuo valomo paviršiaus užterštumo naudojamas (0,5-1,5%) koncentracijos darbinis tirpalas (50-150 ml/l vandens). Tirpalo gamybai rekomenduojama naudoti nudruskintą vandenį.
2. Darbiniai tirpalai ruošiami patalpose su įrengta ištraukiamąja vėdinimo sistema švariuose švariuose sandariai uždaromuose plastikiniuose induose. Ruošiantys darbinius tirpalus asmenys privalo vilkėti darbo drabužius, dėvėti akių, odos apsaugos priemones.
3. Pirmiausiai nuo dezinfekuojamo paviršiaus nuvalomi mechaniniai nešvarumai. Tirpalas ant valomo paviršiaus užpurškiamas arba sudrėkinamas šepečiu, palaukiama 15 min, po to dezinfekuotas paviršius nuvalomas servetėle ir nuplaunamas geriamu vandeniu.
Document