Turkey

no image
Frozen turkey, 5-7 kg
Code: V50943B
Barcode: 23330304
no image
Turkey fillet, frozen, kg
Code: V519151
Barcode: 2594918
no image
Frozen turkey, marinated, ~5-7 kg
Code: V50949T
Barcode: 2578507
no image
Frozen turkey with baking bag, 3-5 kg
Code: V50949U
Barcode: 2578356
no image
Frozen turkey liver, kg
Code: U519182
Barcode: 2596420
Minced turkey meat, frozen, 500 g
Code: V519N25
Barcode: 4770536191188
Frozen  Megeju mince RAGNOS, 500 g
Code: V51K55F
Barcode: 4771459045176