Frozen dough and bread

Baguette, 250 g x 2 vnt
Code: U4445JZ
Barcode: 4771459064313
Piedmont rye demi baguette, 115 g x 4 pcs
Code: U4445FY
Barcode: 4771459064283
Bear country loaf, 450 g
Code: U4445FZ
Barcode: 4771459064580
Light twist, 400 g x 2 pcs..
Code: U4445K1
Barcode: 4771459064009
Dark twist, 400 g x 2 pcs.
Code: U4445K2
Barcode: 4771459064016
Olive twist, 400 g x 2 pcs.
Code: U4445K3
Barcode: 4771459064023
Bread Barra Gallega, 288 g x 2 vnt
Code: U4445K9
Barcode: 4771459065198
French loaf, 270 g x 26 pcs
Code: U4445FR
Barcode: 4771459063972
Ancienne baguette, 220 g x 2 pcs
Code: U4445FS
Barcode: 4771459063996
Spelt loaf, 300 g x 2 pcs
Code: U4445FT
Barcode: 4771459064337